نظر سنجی برای تالیف کتاب های آموزشی

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

آموزش کامل و تخصصی Cinema 4D
آرا: 3
15%  
آموزش کامل و تخصصی Real Flow
آرا: 1
5%  
آموزش کامل و تخصصی Vray برای 3DS Max
آرا: 6
30%  
آموزش کامل و تخصصی MassFx برای 3DS Max
آرا: 1
5%  
آموزش کامل و تخصصی Phoenix FD برای 3DS Max
آرا: 5
25%  
آموزش کامل و تخصصی Krakatoa MX برای 3DS Max
آرا: 3
15%  
مجموعه پروژه های FumeFx و RayFire
آرا: 0
0%  
آموزش کامل و تخصصی Unity
آرا: 1
5%  

تعداد آرا   20
شروع رأی گیری   2015-05-31 00:00:00
پایان رأی گیری   2015-09-21 00:00:00